09:49 

gavrusssha
Good news everyone!
: 50 () ... . 150 , , . , )) , .

@: 

URL
2017-08-09 09:51 

ns17
Whole Train! - , . , .
Upd. , . , .

URL
2017-08-09 09:52 

gavrusssha
Good news everyone!
ns17, ? ? ?

URL
2017-08-09 10:18 

gavrusssha
Good news everyone!
ns17, !)

URL
2017-08-09 10:20 

Ertal
"I can't think of anything original! I'm only good in support."
URL
2017-08-09 10:23 

Lauriel
Giselle who?
, :lol:

URL
2017-08-09 10:24 

gavrusssha
Good news everyone!
Ertal, )) )

URL
2017-08-09 10:24 

gavrusssha
Good news everyone!
Lauriel, , ))

URL
2017-08-09 10:26 

gavrusssha
Good news everyone!
ns17, Upd. , . , .
, . . , -, , .

URL
2017-08-09 10:31 

ns17
Ertal, gavrusssha, , , - , , .
Unlike U - vimeo.com/32521411
Berlin Kidz - vimeo.com/122922831 , , , .

URL
2017-08-09 10:34 

gavrusssha
Good news everyone!
URL
2017-08-09 10:36 

ns17
URL
2017-08-09 10:37 

gavrusssha
Good news everyone!
ns17, . )

URL
2017-08-09 10:43 

ns17
URL
2017-08-09 10:45 

gavrusssha
Good news everyone!
ns17, ))

URL
2017-08-09 17:29 

Cherina
. (c)
, , , 25 . . 25 , . , - , - 300-400 - , . .
, . , , - . , . , .

URL
2017-08-09 17:29 

Cherina
. (c)
, , , 25 . . 25 , . , - , - 300-400 - , . .
, . , , - . , . , .

URL
2017-08-09 18:13 

gavrusssha
Good news everyone!
Cherina, .., .

URL
2017-08-09 18:39 

kerry-lla
"Bless'n go" Nichelle Nichols
URL
2017-08-09 20:13 

gavrusssha
Good news everyone!
kerry-lla, )) , ?

URL
2017-08-09 22:16 

"... . ."() Riweth
, -, , . ... . , " , ".

URL
2017-08-09 22:59 

kerry-lla
"Bless'n go" Nichelle Nichols
gavrusssha, , "", ,

URL
2017-08-09 23:07 

Cherina
. (c)
Èìõî, äåëî íå â ïîêð ñêå, â òîì, ÷òî ïîåçä áûë ç äåðæ í í 25 ìèíóò. Ò.å ãð ôèò÷èêè óêð ëè 25 ìèíóò ó ê æäîãî, êòî áûë â ýòîì ïîåçäå. È èì áûëî ïëåâ òü, ÷òî âåñü ïîåçä ëþäåé - ñêîëüêî ò ì, êñò òè - ×åëîâåê 300-400 - èõ æä ëè, ïîê í ì ëþþòñÿ. Ïëþñ áèòû è äûìîâûå ø øêè.
Ñìåëî è êðóòî áûëî á ð ñêð ñèòü âåñü ïîåçä, ïîê îí í ñòîÿíêå â äåïî. À âîò ò ê, îñò íîâèâ äâèæåíèå è í ïëêâ â í ï ññ æèðîâ, êîòîðûå òîðîïèëèñü äîìîé èëè ïî äåë ì- ýòî îòñòîé. Ýòè ãð ôèò÷èêè íå ç ñëóæèâ þò, ÷òîá ñîõð íÿëèñü èõ èìåí í â ãîí õ. Ò ê ÷òî ÿ ç òî, ÷òîá ïîòð òèòü äåíüãè è ïîåçä ïåðåêð ñèòü.

URL
2017-08-10 09:32 

gavrusssha
Good news everyone!
, , ((
.., , , , ...
, Cherina , , .

URL
2017-08-10 09:33 

gavrusssha
Good news everyone!

URL
2017-08-10 09:33 

gavrusssha
Good news everyone!
kerry-lla, ? --!!

URL
2017-08-10 12:42 

kerry-lla
"Bless'n go" Nichelle Nichols
gavrusssha, ))

URL
2017-08-10 13:04 

gavrusssha
Good news everyone!
kerry-lla, , )))

URL
2017-08-10 14:56 

..
.. - , ... 0
. ..

URL
2017-08-10 15:00 

gavrusssha
Good news everyone!
.., :D:D ))

-, )))

URL
2017-08-10 17:45 

Cherina
. (c)
((
- , . - :upset:

URL
2017-08-10 18:11 

gavrusssha
Good news everyone!

URL
2017-08-10 19:26 

Cherina
. (c)
Èìõî, äåëî íå â ïîêðà ñêå, à â òîì, ÷òî ïîåçä áûë çà äåðæà í íà 25 ìèíóò. Ò.å ãðà ôèò÷èêè óêðà ëè 25 ìèíóò ó êà æäîãî, êòî áûë â ýòîì ïîåçäå. È èì áûëî ïëåâà òü, ÷òî âåñü ïîåçä ëþäåé - ñêîëüêî òà ì, êñòà òè - ×åëîâåê 300-400 - èõ æäà ëè, ïîêà íà ìà ëþþòñÿ. Ïëþñ áèòû è äûìîâûå øà øêè.
Ñìåëî è êðóòî áûëî á ðà ñêðà ñèòü âåñü ïîåçä, ïîêà îí íà ñòîÿíêå â äåïî. À âîò òà ê, îñòà íîâèâ äâèæåíèå è íà ïëêâà â íà ïà ññà æèðîâ, êîòîðûå òîðîïèëèñü äîìîé èëè ïî äåëà ì- ýòî îòñòîé. Ýòè ãðà ôèò÷èêè íå çà ñëóæèâà þò, ÷òîá ñîõðà íÿëèñü èõ èìåíà íà âà ãîíà õ. Òà ê ÷òî ÿ çà òî, ÷òîá ïîòðà òèòü äåíüãè è ïîåçä ïåðåêðà ñèòü.

URL
     

... .